TEKEN DE PETITIE:
GEEN MESTVERWERKING IN OSS


Zienswijze tegen Verordening Ruimte 2014

De zienswijze tegen de Verordening Ruimte 2014 kan hier gedownload worden.

Let op: deze zienswijze dient uiterlijk op 13 april 2017 binnen te zijn!

U kunt uw reactie ook digitaal inbrengen op www.brabant.nl/ontwerpactualisatie.

 


Brief aan de Leden van de gemeenteraad van Oss

18 november jongstleden schreef de Stichting een brief aan de leden van de gemeenteraad van Oss waarin ze een beroep doet op de voorgenomen aanpassing van de geluidzonering van bedrijventerrein Elzenburg.

Lees hier de volledig brief.

Lees hierover ook de berichtgeving op Kliknieuws en het Brabants Dagblad en bekijk de videoreportage die D-tv hierover maakte.


Actiefilmpje!

Dit actiefilmpje kun je ook op Youtube bekijken en makkelijk delen via Facebook, Twitter en e-mail. Klik op https://www.youtube.com/watch?v=Mh4YC4kQBug en geef de boodschap door!

Names de Stichting en verder iedereen die op zijn gezondheid en leefplezier gesteld is, bedankt!


Brief Provinciale Staten Noord-Brabant

Download hier de brief die naar de Provinciale Staten van Noord-Brabant is gestuurd door de Stichting Geen Mestverwerking In Oss.

 


Eerstvolgende informatieavond: PvdD aanwezig & nieuwe locatie

Maandag 12 september om 20.30 uur vindt er weer een overleg plaats!

Locatie is Eethuis Miens aan de Monsterstraat 3 in Oss.

Bij het overleg zijn ook twee leden van de Partij van de Dieren van Provinciale Staten aanwezig. Na ontvangst van onze brief hebben zij direct gereageerd en aangegeven graag met ons in gesprek te gaan, omdat zij ook strijden tegen de mestfabrieken.

Tot dan!


image1.PNG


Adviesbureau: “MER-beoordeling moet worden uitgevoerd”

“De gemeente Oss heeft in de zaak ‘mestverwerkingsfabriek op industrieterrein Elzenburg’ Witteveen+Bos gevraagd haar visie te geven over een milieueffectrapportage in het besluitvormingstraject. Het adviesbureau laat in haar advies weten dat een m.e.r. op meerdere vlakken nodig is.”

Lees meer >>>


Betoog Mestbeleid Statenvergadering 24 juni

“Voorzitter, we bespreken vandaag de notitie mestbeleid, maar feitelijk gaat het hier om ons beleid m.b.t. de intensieve veehouderij. Veehouderij die zich veelal heeft ontwikkelt tot een industrie waarbij het restproduct mest niet meer circulair op het bedrijf zelf, op een gezonde manier verwerkt kan worden.”

Lees meer >>>


Statenvragen SP Provinciale Staten

De SP (provinciale staten) heeft onlangs statenvragen gesteld over de wijze waarop door de provincie in de beleving van de omwonenden met het op 22/6 toegezegde gezondheidsonderzoek wordt omgegaan.

U vindt deze vragen hier >>>


Lezen: “Zienswijze Gemeente Oss”

Lees meer >>>


Media: “Dorpsraad Berghem vrees voor gezondheidsrisico’s van mestverwerkingsinstallatie”

“Wij zijn van mening dat het louter toetsen aan bestaande regel- en wetgeving voor een dergelijk bedrijf, waar bestaande technieken voor het eerst gecombineerd worden toegepast, onvoldoende is’, staat in een brief aan de gemeenteraad. ‘Met name gezondheidsrisico’s van deze mestverwerkingsinstallatie en het risico van het hierbij horende grootschalig vervoer is onvoldoende onderzocht.”

Lees meer >>>


Media: “Plan voor mestverwerkingsinstallatie in Oss”


Informatieavond provincie Noord-Brabant

Afgelopen woensdag 22 juni heeft de informatieavond over de mogelijke komst van de mestfabriek Oss plaatsgevonden. Daarin hebben de gedeputeerde Anne-Marie Spierings (provincie), Frans Meulemeesters (MACE), Eric Nooijen (OOC Terminals) en Gé Wagenmakers (gemeente) tevergeefs getracht de Osse bewoners gerust te stellen. Vooral ten aanzien van de gezondheidsrisico’s en de mogelijke geuroverlast is er onvoldoende duidelijkheid gekomen.

Het ziet er op dit moment naar uit dat de door de Osse gemeenteraad unaniem gevraagde MER er niet zal komen. Deze kan, aldus de gedeputeerde, juridisch niet worden afgedwongen en Eric Nooijen weigerde steevast een vrijwillige MER te laten uitvoeren, hetgeen ons te denken geeft. Immers, als de fabriek zo veilig zou zijn als MACE en Eric Nooijen beweren dan ligt een MER voor de hand om tegenstanders tegemoet te komen en gerust te stellen.

Vanwege de aanhoudende onrust heeft de gedeputeerde toegezegd dat zij een onafhankelijk onderzoek wil laten plaatsvinden naar de mogelijke gezondheidsrisico’s, waarbij zij heeft toegezegd dat omwonenden mogen meedenken over de vraag wie dit onderzoek gaat uitvoeren, welke onderzoeksvragen er op zijn minst beantwoord dienen te worden en worden omwonenden in de gelegenheid gesteld gedurende dit proces een vinger aan de pols te houden.

De gedeputeerde benadrukte echter tevens dat zij geen obstakels ziet die het tegenhouden van de bouw van een mestfabriek zouden rechtvaardigen. Zij geeft heel expliciet aan dat de kans dat de mestfabriek er niet zal komen heel erg klein is: enkel indien uit voornoemd nog uit te voeren onderzoek zal blijken dat de fabriek een gevaar oplevert voor omwonenden zullen de plannen van tafel gaan. Desgevraagd is aangegeven dat niet uitgesloten kan worden dat in een later stadium de mestverwerking op industrieterrein de Elzenburg wordt uitgebreid.

Omdat op vele vragen vanuit onze kant geen afdoende antwoord is gegeven, blijven wij gezien de uitkomst van de informatieavond strijdbaar in onze overtuiging dat de komst van een mestfabriek voor de hele gemeente geen goede zaak is. Ook de belofte van onafhankelijk onderzoek bekijken wij -mede in het licht van het uitblijven van een MER- kritisch.

Wij benadrukken dat de gezondheidsrisico’s niet alleen “omwonenden” treft maar een veel groter gebied. Er zit immers geen slot op verplaatsing van lucht. Het gaat dus de inwoners van de hele gemeente aan.
De komende weken blijven wij daarom met de actiegroep openbare bijeenkomsten houden om met elkaar en belangstellenden in gesprek te blijven over de mogelijkheden die wij als actiegroep hebben en nog kunnen vinden.

De eerstvolgende bijeenkomst is a.s. maandag 27 juni wederom in het bowlingcentrum, Rusheuvelstraat 5 te Oss. Graag verwelkomen wij u om 20.30 uur!

Wilt u (de activiteiten van) onze stichting financieel ondersteunen? Dat kan! U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL86 SNSB 0937 0907 78 tnv Stichting Geen Mestverwerking in Oss.


Informatieavond provincie Noord-Brabant in tweets

Er komt een extra onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s van de mestfabriek. Dat is het resultaat van de informatiebijeenkomst van woensdagavond 22 juni jl. Lees hier meer over wat er die avond gezegd is.


Elke maandagavond: openbare vergadering

Elke maandagavond informeert de stichting  ‘Geen Mestverwerking in Oss’ burgers, omwonenden en betrokkenen over de lopende zaken middels een openbare vergadering.

Deze vergadering start om 20.30 uur en vindt plaats in de Rusheuvel aan de Rusheuvelstraat in Oss. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst; koffie en thee kunnen voor eigen rekening worden besteld aan de bar.

Klik hier voor het adres van de Rusheuvel.