TEKEN DE PETITIE:
GEEN MESTVERWERKING IN OSS

Omwonenden mestfabriek boos over berichtgeving OOC/MACE”

Een reactie op het artikel door het Brabants Dagblad op recente berichtgeving en persbericht OOC/MACE.

U heeft recent gepubliceerd naar aanleiding van het persbericht van 5 september jl. dat OOC/MACE aan u heeft toegezonden. Stichting Geen Mestverwerking in Oss heeft inmiddels kennisgenomen van dit persbericht en van uw publicaties.

Stichting Geen Mestverwerking in Oss geeft hierbij reactie.

De omwonenden van de beoogde mestfabriek in Oss zijn geschokt na de verkondiging van OOC/MACE dat er een dialoog heeft plaatsgevonden met Stichting Geen Mestverwerking in Oss. Dit is geenszins het geval. De stichting organiseert op 25 september aanstaande een bijeenkomst om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de toekomstige, nieuwe, vergunningaanvraag van OOC/MACE.

In het persbericht dat vorige week is verspreid (bijlage 1) staat het volgende beschreven: “hierop zijn de initiatiefnemers in dialoog gegaan met o.m. de verenigde bewonersgroep Geen Mestverwerking in Oss. In deze dialoog is geïnvesteerd om de daadwerkelijke risico’s voor de omwonenden in beeld te krijgen en gezamenlijke consensus te bereiken over noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp.

Hiermee wordt ten onrechte de indruk gewekt dat namens de omwonenden gesprekken zijn gevoerd met OOC/MACE om te bekijken hoe de mestverwerkingsinstallatie er uit zou moeten zien. Sterker nog: het lijkt erop dat OOC/MACE in de berichtgeving zaken doelbewust anders laat voordoen dan in werkelijkheid gebeurd.

Afgelopen jaar zijn er twee momenten geweest waarbij de stichting aan tafel heeft gezeten met OOC/MACE. Beide momenten zijn zeker niet te typeren als “dialoog” en waren niet gericht op “consensus.” 

Bemiddelingspoging

Stichting Geen Mestverwerking in Oss heeft in de eerste helft van 2017 samen met de gemeente Oss, MACE, OOC en de provincie Noord-Brabant deelgenomen aan een bemiddelingspoging. Deze bemiddeling was bedoeld om buiten de rechtsgang te komen tot een fabriek die fors minder overlast zou opleveren voor omwonenden in vergelijking met de vergunde fabriek. Reden voor de stichting om hieraan deel te nemen was om alle opties om overlast te voorkomen open te houden.

De bemiddelingspoging is gestaakt nadat duidelijk werd dat aan de vergunning zulke grote gebreken kleefden dat het evident was dat de vergunningaanvraag vernietigd zou worden.

Saillant is dat in het kader van de bemiddelingspoging op 24 mei 2017 een rapport is gemaakt door Royal Haskoning in opdracht van alle partijen. Ditzelfde rapport is door OOC/MACE aangevuld en gebruikt ten behoeve van de vernieuwde aanvraag die nu in voorbereiding is. Opvallend is dat op het “nieuwe” rapport het omslagblad eenzijdig door OOC/MACE is aangepast (zie bijlage 2). Nu is hierop te lezen dat het rapport van 24 mei 2017 is opgesteld “in opdracht van de gemeente Oss in het kader van de omgevingsdialoog.” Kwalijk is dat OOC/MACE dit nieuwe rapport zonder enig overleg recentelijk heeft aangeboden aan de fracties van de gemeenteraad van Oss en aan de landelijke, onafhankelijke, mer-commissie.

Deze handelswijze van OOC/MACE steekt Stichting Geen Mestverwerking in Oss enorm. Dit komt omdat zij vanaf het eerste moment een lans heeft gebroken voor een eerlijke, open, communicatie tussen OOC/MACE en omwonenden. Deze communicatie heeft tot op heden nog nooit plaatsgevonden. Er is nog steeds geen informatiebijeenkomst voor omwonenden geweest. Dit terwijl Frans Meulenmeesters van MACE in het Brabants Dagblad van 12 juli 2017 beloofde juist hieraan te gaan werken.

Dat OOC/MACE nu naar politiek en adviesorganen de indruk wekt dat zij in gesprek is geweest met omwonenden, voelt voor Stichting Geen Mestverwerking in Oss als een volledig gebrek aan respect voor alle inwoners van Oss en met name voor de omwonenden.

Kennismakingsgesprek procesbegeleider

OOC/MACE heeft een procesbegeleider, de heer Han Swinkels, aangetrokken om de gang van zaken vlotter te laten verlopen. Op uitnodiging van dhr. Swinkels om met hem kennis te maken, heeft een gesprek met hem en Stichting Geen Mestverwerking in Oss plaatsgevonden. In dat kennismakingsgesprek is door de stichting aangegeven dat er geen vertrouwen is in OOC/MACE nu zij geen enkel initiatief hebben getoond om met inwoners van Oss het gesprek aan te gaan.

In de communicatie vanuit OOC/MACE wordt echter wel gesteld dat dhr. Swinkels een rondgang heeft gemaakt bij de diverse Oss politieke fracties en ook bij de omwonenden. Stichting Geen Mestverwerking in Oss wil elke indruk wegnemen dat dit een gesprek was dat was gericht op “consensus.” In tegendeel.

Steun provincie OOC/MACE

In het Brabants Dagblad van 7 september jl. staat vermeld dat OOC en MACE rekenen op steun van de provincie. Dit bevreemdt Stichting Geen Mestverwerking in Oss. Er is immers nog geen nieuwe aanvraag ingediend en derhalve is thans volstrekt onbekend of de nieuwe aanvraag wél voldoet aan alle eisen die daaraan gesteld mogen worden. Van de provincie mag, als onafhankelijke vergunningverlener, verwacht worden dat zij zonder vooringenomenheid beslist op een nieuwe aanvraag van OOC/MACE. Stichting Geen Mestverwerking in Oss is van mening dat inwoners van Oss recht hebben op een kritische, onafhankelijke beoordeling van de aanvraag. Steun van de provincie aan OOC/MACE, in welke vorm dan ook, sterkt de inwoners van Oss en met name omwonenden, in hun gevoelen dat zij niet serieus worden genomen in hun bezwaren. Dat een dergelijk gevoelen niet geheel ongegrond is, blijkt uit het feit dat de rechter in juli 2017 geen spaan heel heeft gelaten van de eerder door de provincie verleende vergunning. Een PIP zal dat gevoelen versterken.

Bijeenkomst 25 september 2018

Op 25 september aanstaande vindt een bijeenkomst plaats voor omwonenden en andere belangstellenden over de ontwikkelingen rondom de mestfabriek en de foutieve berichtgeving door OOC/MACE.

Deze bijeenkomst wordt door de stichting georganiseerd in De Rusheuvel (1e verdieping) om 20.30u (zie bijlage 3).

Blij met politieke steun

Veel inwoners van Oss en vooral veel omwonenden zijn blij met de politieke steun die zij krijgen van de gemeenteraad van Oss en vanuit een aantal fracties vanuit Provinciale Staten.

Voor nadere informatie over deze reactie kunt u mailen naar:  geenmestverwerkinginoss@gmail.com.

Volledige reactie downloaden.


 

Schermafbeelding 2018-09-11 om 18.29.23

 


Zienswijze tegen Verordening Ruimte 2014

De zienswijze tegen de Verordening Ruimte 2014 kan hier gedownload worden.

Let op: deze zienswijze dient uiterlijk op 13 april 2017 binnen te zijn!

U kunt uw reactie ook digitaal inbrengen op www.brabant.nl/ontwerpactualisatie.

 


Brief aan de Leden van de gemeenteraad van Oss

18 november jongstleden schreef de Stichting een brief aan de leden van de gemeenteraad van Oss waarin ze een beroep doet op de voorgenomen aanpassing van de geluidzonering van bedrijventerrein Elzenburg.

Lees hier de volledig brief.

Lees hierover ook de berichtgeving op Kliknieuws en het Brabants Dagblad en bekijk de videoreportage die D-tv hierover maakte.


Actiefilmpje!

Dit actiefilmpje kun je ook op Youtube bekijken en makkelijk delen via Facebook, Twitter en e-mail. Klik op https://www.youtube.com/watch?v=Mh4YC4kQBug en geef de boodschap door!

Names de Stichting en verder iedereen die op zijn gezondheid en leefplezier gesteld is, bedankt!


Brief Provinciale Staten Noord-Brabant

Download hier de brief die naar de Provinciale Staten van Noord-Brabant is gestuurd door de Stichting Geen Mestverwerking In Oss.

 


Eerstvolgende informatieavond: PvdD aanwezig & nieuwe locatie

Maandag 12 september om 20.30 uur vindt er weer een overleg plaats!

Locatie is Eethuis Miens aan de Monsterstraat 3 in Oss.

Bij het overleg zijn ook twee leden van de Partij van de Dieren van Provinciale Staten aanwezig. Na ontvangst van onze brief hebben zij direct gereageerd en aangegeven graag met ons in gesprek te gaan, omdat zij ook strijden tegen de mestfabrieken.

Tot dan!


image1.PNG


Adviesbureau: “MER-beoordeling moet worden uitgevoerd”

“De gemeente Oss heeft in de zaak ‘mestverwerkingsfabriek op industrieterrein Elzenburg’ Witteveen+Bos gevraagd haar visie te geven over een milieueffectrapportage in het besluitvormingstraject. Het adviesbureau laat in haar advies weten dat een m.e.r. op meerdere vlakken nodig is.”

Lees meer >>>


Betoog Mestbeleid Statenvergadering 24 juni

“Voorzitter, we bespreken vandaag de notitie mestbeleid, maar feitelijk gaat het hier om ons beleid m.b.t. de intensieve veehouderij. Veehouderij die zich veelal heeft ontwikkelt tot een industrie waarbij het restproduct mest niet meer circulair op het bedrijf zelf, op een gezonde manier verwerkt kan worden.”

Lees meer >>>


Statenvragen SP Provinciale Staten

De SP (provinciale staten) heeft onlangs statenvragen gesteld over de wijze waarop door de provincie in de beleving van de omwonenden met het op 22/6 toegezegde gezondheidsonderzoek wordt omgegaan.

U vindt deze vragen hier >>>


Lezen: “Zienswijze Gemeente Oss”

Lees meer >>>


Media: “Dorpsraad Berghem vrees voor gezondheidsrisico’s van mestverwerkingsinstallatie”

“Wij zijn van mening dat het louter toetsen aan bestaande regel- en wetgeving voor een dergelijk bedrijf, waar bestaande technieken voor het eerst gecombineerd worden toegepast, onvoldoende is’, staat in een brief aan de gemeenteraad. ‘Met name gezondheidsrisico’s van deze mestverwerkingsinstallatie en het risico van het hierbij horende grootschalig vervoer is onvoldoende onderzocht.”

Lees meer >>>


Media: “Plan voor mestverwerkingsinstallatie in Oss”


Informatieavond provincie Noord-Brabant

Afgelopen woensdag 22 juni heeft de informatieavond over de mogelijke komst van de mestfabriek Oss plaatsgevonden. Daarin hebben de gedeputeerde Anne-Marie Spierings (provincie), Frans Meulemeesters (MACE), Eric Nooijen (OOC Terminals) en Gé Wagenmakers (gemeente) tevergeefs getracht de Osse bewoners gerust te stellen. Vooral ten aanzien van de gezondheidsrisico’s en de mogelijke geuroverlast is er onvoldoende duidelijkheid gekomen.

Het ziet er op dit moment naar uit dat de door de Osse gemeenteraad unaniem gevraagde MER er niet zal komen. Deze kan, aldus de gedeputeerde, juridisch niet worden afgedwongen en Eric Nooijen weigerde steevast een vrijwillige MER te laten uitvoeren, hetgeen ons te denken geeft. Immers, als de fabriek zo veilig zou zijn als MACE en Eric Nooijen beweren dan ligt een MER voor de hand om tegenstanders tegemoet te komen en gerust te stellen.

Vanwege de aanhoudende onrust heeft de gedeputeerde toegezegd dat zij een onafhankelijk onderzoek wil laten plaatsvinden naar de mogelijke gezondheidsrisico’s, waarbij zij heeft toegezegd dat omwonenden mogen meedenken over de vraag wie dit onderzoek gaat uitvoeren, welke onderzoeksvragen er op zijn minst beantwoord dienen te worden en worden omwonenden in de gelegenheid gesteld gedurende dit proces een vinger aan de pols te houden.

De gedeputeerde benadrukte echter tevens dat zij geen obstakels ziet die het tegenhouden van de bouw van een mestfabriek zouden rechtvaardigen. Zij geeft heel expliciet aan dat de kans dat de mestfabriek er niet zal komen heel erg klein is: enkel indien uit voornoemd nog uit te voeren onderzoek zal blijken dat de fabriek een gevaar oplevert voor omwonenden zullen de plannen van tafel gaan. Desgevraagd is aangegeven dat niet uitgesloten kan worden dat in een later stadium de mestverwerking op industrieterrein de Elzenburg wordt uitgebreid.

Omdat op vele vragen vanuit onze kant geen afdoende antwoord is gegeven, blijven wij gezien de uitkomst van de informatieavond strijdbaar in onze overtuiging dat de komst van een mestfabriek voor de hele gemeente geen goede zaak is. Ook de belofte van onafhankelijk onderzoek bekijken wij -mede in het licht van het uitblijven van een MER- kritisch.

Wij benadrukken dat de gezondheidsrisico’s niet alleen “omwonenden” treft maar een veel groter gebied. Er zit immers geen slot op verplaatsing van lucht. Het gaat dus de inwoners van de hele gemeente aan.
De komende weken blijven wij daarom met de actiegroep openbare bijeenkomsten houden om met elkaar en belangstellenden in gesprek te blijven over de mogelijkheden die wij als actiegroep hebben en nog kunnen vinden.

De eerstvolgende bijeenkomst is a.s. maandag 27 juni wederom in het bowlingcentrum, Rusheuvelstraat 5 te Oss. Graag verwelkomen wij u om 20.30 uur!

Wilt u (de activiteiten van) onze stichting financieel ondersteunen? Dat kan! U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL86 SNSB 0937 0907 78 tnv Stichting Geen Mestverwerking in Oss.


Informatieavond provincie Noord-Brabant in tweets

Er komt een extra onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s van de mestfabriek. Dat is het resultaat van de informatiebijeenkomst van woensdagavond 22 juni jl. Lees hier meer over wat er die avond gezegd is.


Elke maandagavond: openbare vergadering

Elke maandagavond informeert de stichting  ‘Geen Mestverwerking in Oss’ burgers, omwonenden en betrokkenen over de lopende zaken middels een openbare vergadering.

Deze vergadering start om 20.30 uur en vindt plaats in de Rusheuvel aan de Rusheuvelstraat in Oss. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst; koffie en thee kunnen voor eigen rekening worden besteld aan de bar.

Klik hier voor het adres van de Rusheuvel.