Media, opinies en rapporten

IMG_0366


image1


GGD-arts is stomverbaasd over uitbreidingen geitenstallen

“Er ligt nieuw bewijs voor ernstige gezondheidsproblemen ten gevolge van de intensieve veehouderij. (..) Wij komen er niet onder uit een stop te zetten op het aantal beesten. Het moet gaan over de volksgezondheid. Maar het gaat helaas nog al te vaak om slappe compromissen tussen boeren, buren en burgers aan de keukentafel” — Jos van de Sande, 10 juni 2016


logoInformatieavond over mestfabriek zorgt voor nog meer bezorgdheid bij GroenLinks

“GroenLinks is tegen de grootschalige vee-industrie die de komst van mestfabrieken nodig maakt.”

Lees het volledig artikel.


Rapport: Onafhankelijk onderzoek door Provinciale Raad Gezondheid

“Er is nog beperkt wetenschappelijk bewijs voor de mogelijke gezondheidsrisico’s die in relatie tot mestverwerking kunnen optreden. De eerste aanbeveling is dan ook om met betrekking tot een aantal mogelijke risico’s zoveel mogelijk het voorzorgsprincipe toe te passen. Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade.”

en…

“Grote mestverwerkingsinstallaties in een dichtbevolkt gebied zullen zoveel gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, dan vanuit het voorzorgsprincipe hiervoor niet gekozen zou moeten worden.”

en…

“[..] moet voorkomen worden dat over grote afstanden grote transporten plaatsvinden van mest door de provincie heen.”

Download of lees hier het volledige rapport van de Provinciale Raad Gezondheid.


Raad Oss eist unaniem MER-procedure voor mestfabriek

“Een MER-procedure brengt de risico’s voor milieu, overlast en veiligheid in beeld en biedt tegenstanders meer mogelijkheden tot bezwaar.”

Lees hier het volledige artikel.


Artikel – Boeren vinden aparte milieuprocedure voor mestfabriek in Oss overbodig

Frans Meulenmeesters van boerencoöperatie MACE ziet niks in een aparte milieutoets voor een mestverwerkingsinstallatie op bedrijventerrein de Elzenburg in Oss.


Jos van de Sande

“We beseffen ons onvoldoende dat mest infectieuze massa is die alle kansen biedt voor onhoudbare resistentie problematiek bij mens!”


Artikel – PvdA: Zorgen over komst mestfabriek

“De provincie wil dat grootschalige mestverwerking bij voorkeur op een bedrijventerrein wordt gedaan in plaats van in het buitengebied. Daarom steunt ze het plan. Ook de gemeente Oss heeft aangegeven dit te doen.”

en…

“De Osse PvdA denkt dat de risico’s met betrekking tot de volksgezondheid en stankoverlast waarschijnlijk juist groter zijn, omdat de fabriek nu vlakbij huizen komt. De partij wil daarom dat het eerst door de gemeenteraad wordt besproken, voordat er een knoop wordt doorgehakt over de mogelijke komst.”

Lees hier het volledige artikel en lees hier de vragen door PvdA aan het college van B&W.


Artikel – SP zegt ‘nee’ tegen komst mestfabriek in Oss

“SP uit Oss zegt ‘nee’ tegen de komst van een grote mestfabriek naar bedrijventerrein Elzenburg. Dat heeft de partij besloten na een bijeenkomst met enkele bewoners van de Horzak en de SP én na bestudering van het dossier grootschalige mestfabriek.”

en…

“Het draagvlak voor grootschalige mestverwerking blijkt zelfs in de gemeenten die in het hart van het mestproductiegebied te liggen, te ontbreken. Ook in Helmond, Cuijk en Tilburg was de beoogde mestfabriek niet welkom.”

Lees hier het volledige artikel.


Opinie – In de Horzak gescheten!

“De vraag is echter of de mestfabriek – los van de milieu- en gezondheidsaspecten – niet beter op Vorstengrafdonk kan worden gevestigd. Daar ligt het immers veel dichter bij het gebied waar de mest vandaan komt wat alleen al 25% minder kilometers betekent voor de af en aan rijdende vrachtwagen. Dat terrein is daarnaast juist bedoeld voor productiebedrijven, ook in de zwaardere milieuklassen, met een regionale(!) functie. Bijkomend voordeel: geen woonwijken dicht in de buurt dus minder kans op grote protestacties en juridische loopgravenoorlogen bij de Raad van State zoals deze nu in de maak zijn.”

en…

“Hopelijk streeft het Osse gemeentebestuur naar een oplossing waar zowel Oss als haar inwoners bij gebaat zijn: mestfabriek (mits veilig) ja, maar dan op een betere locatie. Wat mij betreft dus op Vorstengrafdonk maar wellicht is Heesch West een optie. Daarbij is de eensgezinde steun van een Gemeenteraad met visie onontbeerlijk. Ik hoop dat ze ons ditmaal verrassen.”

Robert-Jan Steegman is financieel directeur Nestinox BV en columnist bij Omroep Maasland/D-TV. Lees hier het volledige artikel.


Artikel – Doden in de stad door stallucht

“Ammoniak uit stallen reageert in de lucht met fijnstof van verkeer en industrie. Zo ontstaan nog kleinere stofdeeltjes die zich over grote afstanden verplaatsen.”

Maarten van den Hurk is journalist en schrijft voor het Brabants Dagblad. Lees hier zijn volledige stuk uit het Brabants Dagblad van 11 juni 2016.


Column Jaap van der Doelen

“Gaat het door, dan rijden er straks dagelijks vrachtwagens af en aan om Oss letterlijk met de stront van een ander op te zadelen, met alle gezondheid- en milieurisico’s van dien. Dat zaakje stinkt.”

Jaap van der Doelen is journalist, schrijver en columnist. Lees hier zijn volledige column.


Opinie – Al dat vee maakt ons ziek

“Eerst bewijzen dat intensieve veehouderij onze gezondheid bedreigt? Niet nodig. Is bewezen. [..] Mestverwerking is een tijdelijke noodmaatregel. Het probeert op een droevige manier groei van de veestapel toe te staan. Per slot van rekening willen we als Brabant een wereldspeler blijven. Prettige ten koste van onze gezondheid.”

Deze bijdrage komt van de hand van oncologisch chirurg Ignas van Bebber. Naar aanleiding van zijn uitspraken onderzoekt GGD Hart voor Brabant de relatie tussen longkanker, fijnstof en intensieve veehouderij. Lees hier het volledige artikel.


Comité SP: “Geen stront aan de knikker”

img_0037

Na een bijeenkomst met enkele bewoners van de Horzak en de SP én na bestudering van het dossier grootschalige mestfabriek zegt de SP nee tegen de mogelijke vestiging van een mestfabriek op het industrieterrein Elzenburg in Oss (bron).

Albert Arends, voorzitter SP Oss.

 


“Protest tegen mestfabriek”

DTV berichtte vrijdag 3 juni 2016 over het protest tegen de mestfabriek. In een video wordt uitgelegd dat de plannen van B&W en de provincie niet zijn overlegd met de gemeenteraad en buiten de burger om er doorheen worden gedrukt. Bekijk hier de video.

“Hoe kun je al beslissen zonder dat je de risico’s kent?”

-Iris van Dinther (PvdA)


Vragen PvdA aan college B&W, wethouder Wagemakers

De PvdA-fractie uitte in een brief aan het college van B&W en wethouder Wagemakers haar zorgen en stelde een reeks vragen. Lees hier de volledige brief.


“Bewoners [..] maken zich op voor verzet”

Omroep Brabant sprak met bewoners van Horzak (bron):

“Vorige week hebben wij via de krant vernomen dat er een mestverwerkingsfabriek wordt geplaatst. Er is nul communicatie over geweest vanuit de gemeente.”


Opinie – De Peelse Overlaat

Chris Ermers over de mest uit de Peel die kennelijk in een fabriek in Oss verwerkt moet gaan worden (bron):

“Het Maasland was van oudsher het gebied waar men zijn problemen op wist af te wentelen. [..] Jaarlijks overlast met veel armoede en ellende tot gevolg.”


Mens, Dier & Peel: ‘Mestdialoog Brabant is kletskoek’

image001DEN BOSCH / DE PEEL – Het bestuur van stichting Mens, Dier & Peel ziet niets in de zogeheten mestdialoog die de Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) recent heeft aangekondigd. Doel hiervan is de impasse rond de bouw van mestfabrieken vlot te trekken (lees: het verzet daartegen te neutraliseren). “Het is de zoveelste keer dat burgers voor de gek worden gehouden met een praatclub. Ze trekken altijd aan het kortste eind is onze ervaring. Dit is gewoon kletskoek”, aldus voorzitter Jan van Hoof (Mens, Dier & Peel).

Gedeputeerde Spierings vindt dat provincie, gemeenten, veesector en bewoners- en milieuorganisaties samen aan tafel moeten om een oplossing te vinden voor het enorme mestoverschot. In de Peelregio is dit mestoverschot opgelopen tot circa 6 miljoen ton per jaar (circa 70% van de totale mestproductie). Door middel van een mestdialoog probeert Spierings het vastgelopen mestbeleid weer vlot te trekken, zodat de bouw van mestfabrieken door kan gaan.

Verzet burgers
Lokaal stuiten mestverwerkingsinstallaties op steeds meer verzet onder omwonenden en burgers in de nabije omgeving. Gevreesd wordt onder meer voor stankoverlast, toename van vrachtverkeer, ernstige calamiteiten (zoals explosiegevaar), toename van de veedichtheid en infectiedruk door uitbreiding van megastallen.

De provincie acht de tijd daarom rijp om met burgers te gaan praten. Overigens is dit niet de eerste keer. Eerder ondernam de provincie al diverse pogingen om via de zogeheten urgentieteams de discussie rond de bouw van mestfabrieken vlot te trekken. Ook dat was bepaald geen succes (mede omdat de meeste gemeenten überhaupt ontkennen dat er sprake is van overbelasting van de Peelregio). Burgers voelen zich bedrogen, zoals rond de procedure rond een grote mestfabriek bij Landhorst en Venhorst.

Ruimte om te groeien
Vrijdag 5 februari kondigde gedeputeerde Spierings haar ‘nieuwe’ plan aan in het Brabants Dagblad. Daarin stelt ze dat naar schatting dertig tot veertig procent van de varkensbedrijven in Brabant geen toekomst heeft en maar beter snel kan stoppen. Ze voegde daar direct aan toe dat er ‘dan weer ruimte komt voor andere bedrijven ruimte om te groeien.’

Na jaren van beknotten moeten boeren nu alle ruimte krijgen voor duurzame innovatie, stelde Spierings in het BD. Indien nodig is de gedeputeerde zelfs bereid om bestaande regels op te rekken om ‘interessante experimenten mogelijk te maken’. Ze denkt onder andere aan het schrappen van de huidige begrenzing van maximaal 1,5 hectare van bouwblokken voor veestallen. “Waarom niet?”, vraagt Spierings zich hardop af in de krant.

Nog meer vee & mest
Voor Mens, Dier & Peel is dit een duidelijk signaal dat de mestdialoog maar tot één ding kan leiden: verdere concentratie van de veestapel in met name de Peelregio en Kempen, meer megastallen, toename van de veedichtheid en een nog groter mestoverschot. Dat vervolgens zogenaamd weer ‘opgelost’ moet worden met nieuwe of uitbreiding van bestaande mestfabrieken.

“Er is niets nieuws onder de zon. De door Spierings aangekondigde afname van het aantal varkenshouders met dertig tot veertig procent, betekent niet dat er ook minder varkens zullen zijn in Noord-Brabant. De kleinere varkenshouders vallen om, en de grotere krijgen meer ruimte“, zegt Van Hoof namens Mens, Dier & Peel in het ED.

Geen vertrouwen
Mens, Dier & Peel heeft dan ook ‘nul, komma, nul’ vertrouwen in het plan Spierings. De afgelopen 5 jaar heeft Mens, Dier & Peel samen met andere milieugroepen diverse gesprekken gevoerd met bestuurders en politici. Ook zijn er de afgelopen jaren talloze brieven en zienswijzen met feiten en argumenten aangedragen. Talloze voorbeelden hiervan zijn terug te vinden op deze website.

“Daar is nooit serieus naar gekeken of geluisterd. Nu komt de provincie ineens op de proppen met een mestdialoog. Het is de zoveelste keer dat burgers voor de gek worden gehouden met een praatclub. Burgers trekken altijd aan het kortste eind is onze ervaring. Deze mestdialoog is gewoon kletskoek”, aldus Jan van Hoof in het ED van 11 februari. Zie ook: Kiezen tussen mestfabrieken, mestfabrieken of mestfabrieken?

Mestfabrieken géén oplossing
Voor alle duidelijkheid: mestfabrieken lossen het mestoverschot niet op. Het enige wat mestfabrieken doen, is het verminderen van het volume (lees: lozen van overtollig water) om te besparen op de transportkosten. Op die manier is het goedkoper om het overschot aan mineralen te exporteren naar andere EU-landen. GS noemt dit ‘het sluiten van kringlopen op West-Europese schaal’. In werkelijkheid is hier helemaal geen sprake van ecologisch verantwoorde kringlopen. Minder beesten houden, is effectiever om een beter milieu te realiseren. Bovendien stuit de export van het mestoverschot op steeds meer verzet in Duitsland.

De voorzitter van boerenbond ZLTO (Hans Huijbers) zei 11 februari in het ED dat hij niet geschrokken is van de plannen van Spierings en dat er al sprake is van een autonome afname van het aantal varkensbedrijven. “Tweederde van de varkensboeren is momenteel ouder dan vijftig jaar en zal binnen niet al te lange tijd stoppen. Een aantal boeren zit in de stoppersregeling die inhoudt dat ze geen grote milieu-investeringen hoefden te doen op voorwaarde dat ze in 2020 ermee ophouden.”

Meer export?
De Regiegroep Vitale Varkenshouderij, onder leiding van oud-minister Uri Rosenthal (CDA) van Buitenlandse Zaken, die momenteel ook bezig is met een plan om de kwijnende varkenssector te redden, reageerde fel op elke poging tot ingrijpen in de sector. “Wij gaan ervan uit dat Brabant zijn plannen toch wel afstemt met ons traject”, aldus Rosenthaldonderdag 11 februari in het BD. Het plan Rosenthal gokt op meer export van Nederlands varkensvlees naar de wereldmarkt. Daarmee wordt het dolgedraaide systeem (import soja > export vlees > mestoverschot) in stand gehouden.