Risico’s gezondheid en leven

Als er daadwerkelijk een mestverwerkingsfabriek in Oss komt (één van ’s werelds grootste), dan brengt dat enorme risico’s met zich mee:

 • Fijnstof als gevolg van transport
 • Verspreiding van ziekteverwekkers als gevolg van fijnstof
 • Giftige stoffen
 • Verkeersveiligheid
 • Geluidshinder
 • Ontploffings- en brandgevaar
 • Geur

“Noord-Brabant heeft een hoge veedichtheid en hierdoor zal veel mest verwerkt moeten worden. Daarnaast heeft Brabant een hoge bevolkingsdichtheid. De combinatie van een hoge bevolkings- dichtheid, veel dieren en een toenemend aantal mestverwerkingsinstallaties, zorgt ervoor dat gezondheid een alsmaar belangrijker aspect wordt waar men rekening mee moet houden.” Bron.

 • Fijnstof als gevolg van transport: De hoeveelheid fijnstof neemt toe door de toename van het aantal transportbewegingen in een gebied. Fijnstof kan verschillende gezondheidseffecten met zich meebrengen. Fijnstof kan in de longen tot diep in de longblaasjes binnendringen. Hierdoor is er kans op meer luchtwegaandoeningen en kan er een negatief effect zijn op de hartfunctie met als gevolg hart- en vaataandoeningen.
 • Verspreiding van ziekteverwekkers als gevolg van fijnstof: Verspreiding van fijnstof, waaraan allerlei bestanddelen uit mest vast kunnen zitten, is mogelijk een mechanisme waardoor micro-organismen worden verspreid in de omgeving. Bij het transport van gedroogde mest in open vrachtwagens is het denkbaar dat ziekteverwekkers worden verspreid.
 • Giftige stoffen: Bij de vergisting van mest en eventueel co-producten ontstaan er gassen, waarvan een groot gedeelte giftig dan wel brandbaar is. Kooldioxide daarentegen is een onbrandbaar maar verstikkend gas. Het is echter ook een giftig gas omdat het primaire gevaar niet schuilt in het verdringen van zuurstof, maar de verzuring van het bloed met bewusteloosheid en overlijden tot gevolg. Waterstofsulfide is namelijk een giftig gas dat al bij veel lagere concentraties dan 20.000 ppm dodelijk kan zijn; een gaslek kan daarom leiden tot vergiftigingsgevaar. Blauwzuurgas is een ander giftig gas dat is aangetoond in mestvergistingssilo’s.
 • Verkeersveiligheid: Een mestverwerkingscentrale brengt transportbewegingen met zich mee. Een groot gedeelte van deze transportbewegingen bestaat uit zwaar transport. De kans op een dodelijk of ernstig ongeval bij vrachtauto’s is hoger dan bij andere voertuigsoorten.
 • Geluidshinder: Vrachtwagens produceren meer geluid dan personenwagens. Daarnaast produceren vrachtwagens geluid met een lagere frequentie dan personenwagens, wat als zeer hinderlijk wordt ervaren.
 • Ontploffings- en brandgevaar: Het risico van ontploffingsgevaar bij een mestverwerkingsinstallatie, zeker bij een vergistings- installatie, is niet uitgesloten. Er kan mogelijk een cocktail van giftige stoffen vrijkomen, waarbij o.a. waterstofsulfide (H2S) en aminen kunnen zitten. Als de explosie opgevolgd wordt door een wolkbrand zal waterstofsulfide samen met methaan ontbranden. Dit risico kan zich dus ook buiten het terrein van de mestverwerkingsinstallatie bevinden.
 • Geur: Een onaangename geur zorgt voor hinder, maar geurhinder kan [..] ook zorgen voor: ‘gezondheidsklachten als depressie, verminderde kwaliteit van leven, moeheid en kan ook leiden tot indirecte effecten als aantasting van het sociale leven’. Smeets & Fast (2006) benadrukken het ontstaan van deze gezondheidsklachten als men te maken krijgt met geur die als zeer hinderlijk wordt ervaren. Ook zij stellen dat hinder kan zorgen voor een negatieve invloed op iemands activiteiten of gedrag. Bij mestverwerking is altijd sprake van geurhinder.