Informatieavond

 

Informatieavond provincie Noord-Brabant

Afgelopen woensdag 22 juni heeft de informatieavond over de mogelijke komst van de mestfabriek Oss plaatsgevonden. Daarin hebben de gedeputeerde Anne-Marie Spierings (provincie), Frans Meulemeesters (MACE), Eric Nooijen (OOC Terminals) en Gé Wagenmakers (gemeente) tevergeefs getracht de Osse bewoners gerust te stellen. Vooral ten aanzien van de gezondheidsrisico’s en de mogelijke geuroverlast is er onvoldoende duidelijkheid gekomen.

Het ziet er op dit moment naar uit dat de door de Osse gemeenteraad unaniem gevraagde MER er niet zal komen. Deze kan, aldus de gedeputeerde, juridisch niet worden afgedwongen en Eric Nooijen weigerde steevast een vrijwillige MER te laten uitvoeren, hetgeen ons te denken geeft. Immers, als de fabriek zo veilig zou zijn als MACE en Eric Nooijen beweren dan ligt een MER voor de hand om tegenstanders tegemoet te komen en gerust te stellen.

Vanwege de aanhoudende onrust heeft de gedeputeerde toegezegd dat zij een onafhankelijk onderzoek wil laten plaatsvinden naar de mogelijke gezondheidsrisico’s, waarbij zij heeft toegezegd dat omwonenden mogen meedenken over de vraag wie dit onderzoek gaat uitvoeren, welke onderzoeksvragen er op zijn minst beantwoord dienen te worden en worden omwonenden in de gelegenheid gesteld gedurende dit proces een vinger aan de pols te houden.

De gedeputeerde benadrukte echter tevens dat zij geen obstakels ziet die het tegenhouden van de bouw van een mestfabriek zouden rechtvaardigen. Zij geeft heel expliciet aan dat de kans dat de mestfabriek er niet zal komen heel erg klein is: enkel indien uit voornoemd nog uit te voeren onderzoek zal blijken dat de fabriek een gevaar oplevert voor omwonenden zullen de plannen van tafel gaan. Desgevraagd is aangegeven dat niet uitgesloten kan worden dat in een later stadium de mestverwerking op industrieterrein de Elzenburg wordt uitgebreid.

Omdat op vele vragen vanuit onze kant geen afdoende antwoord is gegeven, blijven wij gezien de uitkomst van de informatieavond strijdbaar in onze overtuiging dat de komst van een mestfabriek voor de hele gemeente geen goede zaak is. Ook de belofte van onafhankelijk onderzoek bekijken wij -mede in het licht van het uitblijven van een MER- kritisch.

Wij benadrukken dat de gezondheidsrisico’s niet alleen “omwonenden” treft maar een veel groter gebied. Er zit immers geen slot op verplaatsing van lucht. Het gaat dus de inwoners van de hele gemeente aan.
De komende weken blijven wij daarom met de actiegroep openbare bijeenkomsten houden om met elkaar en belangstellenden in gesprek te blijven over de mogelijkheden die wij als actiegroep hebben en nog kunnen vinden.

De eerstvolgende bijeenkomst is a.s. maandag 27 juni wederom in het bowlingcentrum, Rusheuvelstraat 5 te Oss. Graag verwelkomen wij u om 20.30 uur!

Wilt u (de activiteiten van) onze stichting financieel ondersteunen? Dat kan! U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL86 SNSB 0937 0907 78 tnv Stichting Geen Mestverwerking in Oss.


Informatieavond provincie Noord-Brabant in tweets

Provincie Noord-Brabant en gemeente Oss hielden op 22 juni om 19.30 uur een informatiebijeenkomst over de vergunningaanvraag van OOC Terminals in Oss om mestverwerking op zich te nemen voor MACE. MACE is een coöperatie van boeren die samen hun mest op een zorgvuldige manier willen verwerken.

Deze bijeenkomst werd door een groot aantal bezorgde bewoners van Oss bijgewoond.

Uitslag: er komt een extra onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s van de mestfabriek.

Kijk hier naar het beeldverslag door D-TV en lees onder welke tweets er over de avond zijn geplaatst.

 


Informatieavond over mestverwerking OOC Terminals

Provincie Noord-Brabant en gemeente Oss houden op 22 juni om 19.30 uur een informatiebijeenkomst over de vergunningaanvraag van OOC Terminals in Oss om mestverwerking op zich te nemen voor MACE. MACE is een coöperatie van boeren die samen hun mest op een zorgvuldige manier willen verwerken.

  • Woensdag 22 juni
  • Vanaf 19.30 uur
  • Gemeentehuis Oss

Over de bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst legt de provincie uit hoe dit plan tot stand is gekomen, hoe de procedure van de vergunningaanvraag eruit ziet en hoe inwoners hun bezwaar kenbaar kunnen maken. Namens de provincie is gedeputeerde Anne-Marie Spierings aanwezig.

Gemeente Oss licht tijdens deze bijeenkomst haar rol toe. Gemeente Oss heeft een adviserende rol naar de provincie, die uiteindelijk de vergunning wel of niet verleent. Gemeente Oss heeft wettelijk recht op inspraak. Gemeente Oss zal bij de beoordeling van de vergunningaanvraag gebruik maken van de input van de bewoners en bedrijven. Vandaar ook dat we deze bijeenkomst organiseren. Namens de gemeente zijn wethouder Wagemakers en wethouder Van der Schoot aanwezig.

Ook licht OOC de plannen concreet toe en zal de Omgevingsdienst Brabant Noord informatie geven over de details van de procedure.

Wilt u uw mening geven?

De provincie neemt binnenkort een besluit over de ontwerp-beschikking voor de mestverwerking van OOC Terminals. Er is een inspraakprocedure voor de omgevingsvergunning. Daar kunnen mensen tot en met 13 juli op reageren. Via http://www.brabant.nl/mestverwerkingoss kunt u de vergunningaanvraag bekijken en uw reactie geven.

Met vriendelijke groet,

Floris Ran | Woordvoerder Gedeputeerde Staten | fran@brabant.nl | +31 73 680 8393 | +31 6 5568 6595

 


Kom 22 juni naar het gemeentehuis!

Woensdag 22 juni is er een informatiebijeenkomst voor alle betrokkenen georganiseerd door de gemeente Oss en de provincie. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Oss.

Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen komen zodat we kunnen laten zien dat we het niet eens zijn met de komst van de mestverwerkingsfabriek.

Klik hier voor het adres van het gemeentehuis.